VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY u zboží zakoupeného přes internet v zákonné lhůtě 14 dnů. 

 

Jméno a příjmení odesilatele ..........................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................

další kontaktní ůdaje: email, telefon ................................................................................

 

Prodávající: sdružení A-Z KRBY, IČO 67940978, adresa Poděbradská 242/10, Praha 9, 190 00

 

V ..................., dne ............................

 

Odstoupení od kupní smlouvy dle ust. � 1829 odst. 1 písm. a) zákona �. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.azkrby.cz/eshop objednal(a) zboží ............. v hodnotě ........ Kč, včetně DPH a poštovného ve výši ................, celkem tedy .................. Kč. Dne .................  mi od Vás přišel e-mail potvrzující přijetí objedn�vky.

 

Objednané zboží jsem od Vás obdržel(a) dne ..........  číslo faktury ...................

 

Na základě ust. � 1829 odst. 1 p�sm. a) z�kona �. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavření kupní smlouvy týkající se víše uvedeného zboží. Zakoupen� zbo�� vrac�m spolu s t�mto dopisem na Vámi uvedenou adresu ....................... .

 

Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a poštovné ..............., tj. celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dní od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ................/.... , vedený u ................... banky a.s.

 

Za kladný vyřízení mojý žádosti d�kuji

 

S pozdravem ......................... vlastnoruční podpis

 

Příloha: Daňový doklad (faktura č. .../..)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...