Ochrana osobních údajů

GDPR / CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE NAŠICH KLIENTŮ  

 

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

I. 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je kamnářství A-Z KRBY s.r.o. IČO:09755101 s předmětem podnikání kamnářství a s provozovnou na adrese Kabešova 943/4 Praha 9 Vysočany - Harfa    190 00 (dále jen: „správce“).

  

II.

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kabešova 943/4 Praha 9 Vysočany - Harfa    190 00

email: info@azkrby.cz

telefon: 284818289, 774 787618, 620.

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

III.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

V.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Osobní údaje v datové podobě máme v počítači a v telefonu chráněné heslem a anitivirovím programem a případné osobní údaje v listinné podobě pak v zamčené místnosti v normální uzamykatelné skříni.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023

 

___________________________

___________________________

 

Chráníme Vaše osobní údaje / GDPR pro živnostníky a malé podniky

 

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

 

ANO Máme osobní údaje* dodavatelů a/nebo zákazníků

(*jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje)

 

ANO Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání

ANO Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme

 

ANO Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jakpostupovat).

 

ANO Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců).

 

ANO Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaným mlčenlivostí

 

ANO Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem

ANO Máme osobní údaje v zamčené místnosti

ANO Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.)

 

ANO Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)

ANO Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.)

 

ANO Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.)

 

ANO Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje

ANO Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu

ANO Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí

ANO Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

ANO Dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí

ANO Dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

 

Odpovědi ANO znamenají, že principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR.

Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.

 

Název firmy: A-Z KRBY s.r.o

 

IČO: 09755101

 

___________________________

Datum: 25.5.2018 Podpis odpovědné osoby

(živnostník/ statutární zástupce)

 

 

Tento manuál byl vyhotoven v rámci iniciativy poslance p. Bláhy, z PS ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitraČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Datu vydání 4. června 2018